Statut


FUNDACJA KULTURY ŻBLIŻENIA
STATUT

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Fundacja pod nazwą ZBLIŻENIA ustanowiona przez:
1.    Marka Branda oraz
2.    Katarzynę Sikorę
Zwanymi dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym z dnia 07.07.2014 r. sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Kurzyńską-Kowalczyk w jej kancelarii w Gdańsku przy ul. Alei Grunwaldzkiej 30/32C lok. 1, pod numerem repetytorium  A 1384/2014 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień niniejszego Statutu.
§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3
1.    Siedzibą Fundacji jest Miasto Gdańsk.
2.    Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3.    Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zgodnie z porządkiem prawnym obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4.    Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.

§ 4
Czas działania Fundacji jest nieograniczony.


§ 5
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


§ 6
1.    Fundacja posługuje się emblematem (znak graficzny) wyróżniającym je wśród innych organizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.    Fundacja używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7
1. Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności. Celami Fundacji są:
1)    Pielęgnowanie, promowanie, upowszechnianie i wspieranie kultury, sztuki oraz twórczości i działalności artystycznej, jak również ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, tradycji;
2)    Działania na rzecz mniejszości narodowych;
3)    Wspieranie działań przyczyniających się do budowania porozumienia ponad podziałami narodowymi, kulturowymi, społecznymi, ekonomicznymi, pokoleniowymi;
4)    Inicjowanie wszelkich form twórczego współistnienia i dialogu pomiędzy kulturami mniejszości narodowych zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
5)    Propagowanie postaw tolerancji i przeciwdziałanie postawom dyskryminacji wobec innych kultur, religii, narodowości; zwalczanie postaw rasistowskich i szowinistycznych;
6)    Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
7)    Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
8)    Działania na rzecz osób wykluczonych;
9)    Popularyzowanie różnych form kultury wśród różnorodnych grup społecznych, wyodrębnianych w szczególności ze względu na kryterium wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży oraz osób starszych;
10)    Edukacja kulturalna i artystyczna;
11)    Wymiana kulturalna, propagowanie zagadnień związanych z integracją europejską w kontekście wymiany dorobku kulturalnego;
12)    Upowszechnianie edukacji filozoficznej na gruncie edukacji formalnej i nieformalnej;
13)    Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy;
14)    Rozwój kinematografii dokumentalnej i fabularnej;
15)    Archiwizowania dokumentów;
16)    Stwarzanie warunków do współistnienia i wzajemnego oddziaływania na siebie różnego rodzaju aktywności artystycznych, w szczególności takich jak teatr, muzyka, plastyka, film, taniec;
17)    Wspieranie rozwoju współczesnej literatury i dramaturgii;
18)    Wspieranie artystów.


§ 8
1.    Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1)    Współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami naukowymi, środkami masowego przekazu i wydawnictwami;
2)    Współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł;
3)    Współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi;
4)     Organizację takich imprez publicznych, jak: festiwali, koncertów, konkursów, spotkań, przeglądów, organizację wydarzeń promujących kultury mniejszości narodowych oraz innych kultur, pokazów mody, wystawy sztuki oraz inne służące realizacji celów Fundacji;
5)    Organizację kursów, wykładów, szkoleń i warsztatów krajowych i międzynarodowych zgodnych z celami Fundacji;
6)    Prowadzenie działalności wydawniczej, fonograficznej, fotograficznej i poligraficznej w zakresie artystycznym, naukowym i informacyjnym (publikacja książek, czasopism, albumów, płyt oraz wydawnictw na nośnikach elektronicznych), a także wideo i filmowej w zakresie objętym celem Fundacji;
7)    Produkcje filmów dokumentalnych i fabularnych;
8)    Badanie i analiza bieżących trendów myśli kulturalnej i społecznej;
9)    Wykreślono;
10)    Wykreślono;
11)    Pomoc w doskonaleniu warsztatu twórczego i artystycznego artystów;
12)    Organizowanie i finansowanie wymiany kulturalnej i edukacyjnej z zagranicą zgodnie z obowiązującym prawem;
13)    Organizację konferencji, seminariów krajowych i międzynarodowych zgodnych z celami Fundacji;
14)    Organizację imprez turystycznych, rekreacyjnych, środowiskowych, zawodowych i młodzieżowych

2.    Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 9
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, z którego dochód jest przeznaczony na realizację jej celów.


ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI


§ 10

1.    Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), na który poszczególni Fundatorzy wnieśli następujące kwoty:
a)    Marek Brand wniósł 1000 PLN (słownie: tysiąc złotych)
b)    Katarzyna Sikora wniosła 1000 PLN (słownie: tysiąc złotych).

2.    Majątek Fundacji stanowią nabyte w toku jej działania środki finansowe, papiery wartościowe, rzeczy nieruchome i ruchome.
§ 11
1.    Źródłami finansowania Fundacji są:
a.    fundusz założycielski przekazany przez fundatorów
b.    dochody z majątku (ruchomego i nieruchomego) Fundacji,
c.    dochody z działalności gospodarczej Fundacji,
d.    darowizny krajowe i zagraniczne, spadki i zapisy, subwencje,
e.    środki pochodzące z dotacji, grantów,
f.    środki zasądzone na rzecz Fundacji na mocy orzeczeń sądowych,
g.    środki z akcji, jednostek uczestnictwa, aukcji,
h.    środki z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, funduszy celowych przeznaczonych na realizację określonych programów,
i.    środki pochodzące z innych źródeł, o ile są przewidziane prawem.


§ 12
1.    Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do fundatora, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi osoby te pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2.    Osoby, o których mowa w postanowieniu ust. 1, zwane są w dalszej części statutu jako osoby bliskie.
3.    Fundacja nie może przekazywać swego majątku na rzecz fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
4.    Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz fundatora, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
5.     Fundacja nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy fundator, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, jak również od osób bliskich fundatora, członków jej organów i pracowników.


§ 13
Dochody uzyskane z majątku Fundacji są wyłącznie przeznaczone na realizację celów statutowych, realizację zadań publicznych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.


ROZDZIAŁ IV
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 14

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych w zakresie:
1)    Wykreślono,
2)    Wykreślono,
3)    Wykreślono,
4)    Wykreślono,
5)    Wykreślono,
6)    Wykreślono,
7)    reklama, badanie rynku i opinii publicznej(PKD 73),
8)    pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74.9),
9)    dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
10)    pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.52),
11)    działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0),
12)    działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01)
13)    działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02)
14)    Wykreślono,
15)    Wykreślono.

2. Jeżeli podjęcie przez Fundację określonego rodzaju działalności będzie, na podstawie odrębnych przepisów, wymagało zezwolenia lub koncesji, Fundacja podejmie tego rodzaju działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.
3. Wszelkie zyski Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej będą przeznaczane wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
4. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub przez wyodrębniony w jej strukturze pod względem finansowo-księgowym zakład gospodarczy.
5. Fundacja może posiadać udziały lub akcje spółek handlowych.
6. Zarząd Fundacji może postanowić o utworzeniu funduszy celowych przeznaczonych na finansowanie określonych rodzajów działalności gospodarczej lub określonych przedsięwzięć. Zarząd może postanowić, że Fundusze celowe mogą być zarządzane w sposób wyodrębniony pod względem finansowo-księgowym.


ROZDZIAŁ V
ORGANY WŁADZY FUNDACJI


§ 15
Organem Władzy Fundacji jest Zarząd Fundacji.


§ 16
1.    Zarząd Fundacji składa się z czterech osób w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i dwóch Członków Zarządu powoływanych i odwoływanych na mocy oświadczenia fundatorów. Oświadczenie fundatorów decyduje również o funkcji sprawowanej w Zarządzie przez daną osobę. Członkami zarządu mogą być również fundatorzy.
2.    Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
3.    Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a)    uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b)    uchwalanie regulaminów,
c)    sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d)    ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e)    przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
f)    występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
4.    O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5.    Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6.    Obrady Zarządu mogą się również odbywać za pomocą Internetu, a głosowania mogą być również prowadzone drogą internetową.
7.    Z obrad Zarządu jest sporządzany protokół.
8.    Ustalenia Zarządu zapadają w formie uchwał, podjętych zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. Uchwały podpisuje Prezes Zarządu. Uchwały mogą zapadać drogą internetową.
9.    Posiedzenia zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu nie rzadziej niż co 6 miesięcy. O posiedzeniu powiadamia się wszystkich członków zarządu najpóźniej na 7 dni przed datą posiedzenia, informując o czasie i miejscu posiedzenia oraz o porządku obrad. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby.
10.    Posiedzenie zarządu może być zwołane na wniosek każdego członka zarządu.
11.    Prezes Zarządu sprawuje funkcje kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników i pozostałych członków Zarządu, o ile zawarto z nimi umowę o pracę.


§ 17

Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.


ROZDZIAŁ VI
SPOSOBY REPREZENTACJI  


§ 18

1.    Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają Prezes Fundacji lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2.    W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.


ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU

§ 19
1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje fundator, a w razie jego śmierci jego pełnoletni spadkobiercy w drodze jednomyślnej uchwały.
2. W razie śmierci fundatora, postanowienie ustępu poprzedzającego stosuje się wprost do innych uprawnień fundatora, wynikających ze Statutu.


§ 20
Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmują jednogłośnie Fundatorzy. Zmiana statutu może nastąpić na wniosek Zarządu lub woli obydwu Fundatorów łącznie.

ROZDZIAŁ VII
LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 21
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych w majątku Fundacji i gdy brak jest możliwości pozyskania nowych środków, z zastrzeżeniem ust. 2.  
2. Decyzje o likwidacji podejmuje fundator, a w razie jego śmierci jego pełnoletni spadkobiercy w drodze jednomyślnej uchwały.
3. Likwidację Fundacji przeprowadza ostatni Prezes Fundacji, chyba że w decyzji lub uchwale o likwidacji postanowiono inaczej.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się innym fundacjom o podobnym celu działania.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

XII ZBLIŻENIA dofinansowano ze środków

Gdansk        Wojewodztwo Pomorskie poziom prawa 2012 cdr9       PL Dofinansowane przez Uni Europejsk PANTONEjdc logo        multimemo logo


Partnerzy Festiwalu ZBLIŻENIA

      LOGOGMINY Akademia Muzyczna im. Stanisawa Moniuszki w Gdasku Czer W2   Firmin logotyp RGBCMYK plama logo podstawowe       CMYK GAK logo podstawowe     Logo w kwadracie 720 x 720 PNG pix    szydlowski hotel logo    Karta do kultury biel       wimbp       LSP kolorowe nazwa     LOGO OSBALETG 1 tag              FestivALT       HfJS Logo RGB        logo FDCjcc logo 02    2018 CEJI logo bright 1       logo napis   Wurzburg          logo niebieskie     logo poziom


Patroni medialni


                

    Gdansk www falka       RZP logo wersja podstawowa  logo rgb  teraz logo wersja uproszczona

© 2015 Fundacja Kultury Zbliżenia

Search