Festiwal

holokaust1920 1080Kiedy: 27 stycz­nia 2023 (pią­tek), godzina 12:00–12:55
Gdzie: Nowa Syna­goga w Gdań­sku, ul. Par­ty­zan­tów 7
Ilość miejsc sie­dzą­cych: 90–100
Czas trwa­nia: ok. 50–55 min
Wstęp: wolny / akre­dy­ta­cje dzien­ni­kar­skie

Słowo „zahor” zna­czy „pamię­taj”. Pamię­taj jako Ty, ale w szer­szym kon­tek­ście ozna­cza ono rów­nież pamięć całego spo­łe­czeń­stwa. Pamię­taj i pamię­tajmy o tym jak rodzą się mecha­ni­zmy zbrodni. Jej począt­kiem jest zawsze brak wraż­li­wo­ści na dru­giego czło­wieka.

Po raz kolejny Gdańsk włą­cza się w obchody Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Pamięci o Ofia­rach Holo­kau­stu, który w 2005 roku usta­no­wiło Zgro­ma­dze­nie Ogólne Orga­ni­za­cji Naro­dów Zjed­no­czo­nych. Tym razem, by uczcić pamięć wspólną modli­twą za ponad 6 milio­nów ofiar nazi­stow­skiej zbrodni, spo­tkamy się w wyjąt­ko­wym miej­scu – jedy­nej oca­la­łej z ponu­rych cza­sów II wojny świa­to­wej gdań­skiej syna­go­dze.

W tym roku uczcimy pamięć ofiar poka­zem filmu, wystę­pem arty­stycz­nym. wspólną modli­twą za zamor­do­wa­nych, zapa­le­niem zni­czy przed Nową Syna­gogą we Wrzesz­czu oraz kon­cer­tem caril­lo­no­wym z wieży Ratu­sza Głów­nego Mia­sta.

Obchody orga­ni­zo­wane są przez Gminę Mia­sta Gdańsk, Gminę Wyzna­niową Żydow­ską w Gdań­sku, Muzeum Gdań­ska, Gdań­ski Teatr Szek­spi­row­ski oraz Fun­da­cję Kul­tury Zbli­że­nia.

 Główny punkt obcho­dów Nowa Syna­goga w Gdań­sku

  Koncert carillonowy z wieży Ratusza Głównego Miasta

    Kiedy: 27 stycz­nia 2023 (pią­tek), godzina 13:00–13:20
    Gdzie: Ratusz Głów­nego Mia­sta, ul. Długa 46/47
    Czas trwa­nia: ok. 20 min
    Wstęp: wolny
    Trans­mi­sja online: Caril­lony Gdań­skie – Muzeum Gdań­ska (Face­book)
    Wyko­na­nie: dr Monika Kaź­mier­czak
    Reper­tuar:

1. John Wil­liams (*1932) – temat prze­wodni z filmu Lista Schin­dlera (opr. M. Polak)

2. Mor­de­cai Gebir­tig (1877-1942) – Her­shele (opr. M. Polak)

3. O. Stroc­k& S Korn Tuer – Vi ahin zol ikh geyn? (opr. M. Polak)

4. Adio Querida (tra­dy­cyjna pieśń sefar­dyj­ska, opr. M. Polak)

5. Bore Ad Ana (tra­dy­cyjny śpiew sefar­dyj­ski, opr. M. Polak)

6. Alek­san­der Olsza­niecki (1892-1946) – Unter Bey­mer (opr. M. Lew­ko­witz)

7. Mathieu Daniel Polak (*1972)– Remem­brance

XII ZBLIŻENIA dofinansowano ze środków

Gdansk        Wojewodztwo Pomorskie poziom prawa 2012 cdr9       PL Dofinansowane przez Uni Europejsk PANTONEjdc logo        multimemo logo


Partnerzy Festiwalu ZBLIŻENIA

      LOGOGMINY Akademia Muzyczna im. Stanisawa Moniuszki w Gdasku Czer W2   Firmin logotyp RGBCMYK plama logo podstawowe       CMYK GAK logo podstawowe     Logo w kwadracie 720 x 720 PNG pix    szydlowski hotel logo    Karta do kultury biel       wimbp       LSP kolorowe nazwa     LOGO OSBALETG 1 tag              FestivALT       HfJS Logo RGB        logo FDCjcc logo 02    2018 CEJI logo bright 1       logo napis   Wurzburg          logo niebieskie     logo poziom


Patroni medialni


                

    Gdansk www falka       RZP logo wersja podstawowa  logo rgb  teraz logo wersja uproszczona

© 2015 Fundacja Kultury Zbliżenia

Search